Leverings- en Betalingsvoorwaarden

 

1.Offertes zijn vrijblijvend voor beide partijen en zijn maar 30 dagen geldig.
2.Bij werk uitgevoerd op basis van uurloon wordt aan het eind van iedere werkweek
materiaal en loon van die week bij benadering contant afgerekend, de eindafrekening
na oplevering dient binnen de 8 dagen na factuur datum te worden voldaan.
3.Bij aangenomen werk wordt een betalingsregeling in acht genomen van 30% voor
aanvang en het resterende factuur bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.Bij overschrijding van de betalingstermijn zal 2% per maand van het uitstaande bedrag
in rekening worden gebracht.
5.Na drie maanden zal de firma een incasso bureau inschakelen. De kosten hiervan
zullen in meerdering op de rekening worden gebracht.
6.Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: -Ingeval van wijziging in de
opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering. -Ingeval van aanwijzing door of
vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen. -Ingeval
van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrrekenbare hoeveelheden.
7.Het werk wordt als voltooid beschouwd: -na oplevering wanneer de firma de
eindafrekening heeft gestuurd - bij ingebruikname van het werk door de opdrachtgever,
met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat
gedeelte als voltooid wordt beschouwd.
8.Na voltooiing van het werk is de firma niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen
aan het werk, tenzij het werk een verborgen gebrek bevat en de firma daarvan binnen
de 10 dagen na ontdekking mededeling is gedaan.
9.De firma is aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, voor schade aan het
werk, hulpstukken, materiaal en materieel, evenals aan het werk en/of eigendommen van
de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstan door grove schuld van de firma.
10.De opdrachtgever zorgt ervoor dat de firma tijdig kan beschikken over:
-de voor opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen
(zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) e.e.a. op aanwijzingen van de firma.
- Over het object waaraan of waarin het werk moet worden uitgevoerd. - Bouwstroom
en water.
11.Het benodigde water en elektriciteit zijn voor rekening van de opdrachtgever.
12.De oprdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de uitvoering van het werk niet
gestremd wordt door werkzaamheden en/of leveringen van derden op de plaats
van het werk.
13.Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren
waarvan de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schade
en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.